Leningsvoorwaarden woonboot

Ja, dat kan. Daarvoor moet je wel in een lagere risicoklasse (hypotheek versus waarde woonboot) vallen dan waarin je nu bent ingedeeld. Om aan te tonen dat de waarde van je woonboot ook daadwerkelijk is gestegen, dien je een nieuw taxatierapport aan te leveren dat voldoet aan onze eisen en is opgemaakt door een taxateur die voor ons mag taxeren. Op zoek een adviseur / taxateur vindt je een lijst met taxateurs die voor ons mogen taxeren.

Indien je jouw hypotheek eerder wilt aflossen dan wat wij hebben afgesproken, dan is dat mogelijk. Het kan wel mogelijk zijn dat er dan kosten in rekening worden gebracht voor de vervroegde aflossing. Dat is afhankelijk hoeveel u aflost en hoe u aflost. Wanneer u aflost met geld van een nieuwe hypotheek kan er een boeterente van toepassing zijn. Dat is het geval voor het deel boven de 10% van de oorspronkelijke hoofdsom dat je aflost en alleen indien de rente voor een nieuwe hypotheek op moment van aflossen lager is.

Wanneer je uit eigen middelen aflost of omdat je je woonboot verkoopt, is er geen boete verschuldigd. Het geld kun je overmaken naar IBAN NL93 ABNA 0117 0588 74 t.n.v. Stichting Orange Credit Ontvangsten onder vermelding van het leningnummer en de omschrijving extra aflossing.

Voor het wijzigen van je hypotheek adviseren we je om eerst advies in te winnen bij je adviseur. In sommige administratieve gevallen kun je de wijziging ook zelf regelen via ons portaal mijn stek onder de zon. In alle andere gevallen is een wijziging uitsluitend aan te vragen via jouw adviseur. Na ontvangst van de aanvraag zal Orange Credit beoordelen of de wijziging kan worden geaccepteerd en tegen welke voorwaarden.

Aangezien dit een omzettingsverzoek van jouw hypotheek betreft, adviseren we je wel om eerst advies in te winnen bij je adviseur. Je kunt de overstap naar een vaste rente zelf regelen via ons portaal mijn stek onder de zon of via jouw adviseur.

Iedere week wordt op donderdag de kwartaalvariabele rente door Orange Credit vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op onze website onder het tabblad [Rente]. Bij het passeren wordt er gekeken naar welke rente er op dat moment van toepassing is. Ook bij iedere renteverlenging wordt er op de datum van renteverlenging gekeken welk rentepercentage op dat moment van toepassing is. Die rente wordt vervolgens voor de daaropvolgende 3 maanden gehanteerd.

Om een hypotheek te kunnen vestigen op een woonark of een woonboot, dient deze te zijn ingeschreven in het scheepsregister van het kadaster. Het scheepsregister is een openbaar register en in principe voor iedereen raadpleegbaar. De woonboot of de woonark wordt daarin vermeld met naam, afmetingen en andere kenmerken. Ook wordt vermeld wie de eigenaar is en of er dus hypotheken op rusten.

Om in te kunnen schrijven in het scheepsregister moet aan de woonboot of de woonark een uniek nummer worden toegekend. Dit nummer wordt ook fysiek op de woonboot of de woonark aangebracht: de woonboot of de woonark wordt dan ‘gebrandmerkt’. Dit wordt gedaan via het aanbrengen van een plaatje al dan niet gecombineerd met het aanbrengen van microdots. Voor de eerste inschrijving in het scheepsregister is de tussenkomst van de notaris in principe niet verplicht. Het kadaster vraagt de eigenaar om specificaties van de woonboot of de woonark, zoals afmetingen en een algemene beschrijving en opsomming van de kenmerken van de woonboot of de woonark. 

Wanneer je iets wilt wijzigen aan je hypotheek, kunnen wij daar administratiekosten voor rekenen. Dit is afhankelijk van de wijziging. In onderstaande situaties brengen wij een administratievergoeding bij u in rekening:
– Wijzigen looptijd, aflossing of rentevaste periode van je bestaande hypotheek: € 250,00
– Wijzigen van de hoofdelijke aansprakelijkheid: € 350,00
– Verhuizen van jouw hypotheek: € 350,00
– Verhogen van jouw hypotheek: € 350,00

Op onze website op pagina rente kun je in de rentelijst nakijken welke rentevaste periodes wij op dat moment aanbieden.

Op onze website op pagina rente kun je terugvinden welke risicoklassen (lening versus waarde van de woning) en welke risico-opslagen wij op dat moment hanteren.

Orange Credit Hypotheken werkt samen met taxateurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van woonboten. Kijk op zoek een adviseur/taxateur welke taxateurs voor Orange Credit mogen taxeren.


Veelgestelde vragen

Heb je een deel van je hypotheek afgelost? Dan kan jouw hypotheek mogelijk naar een lagere risicoklasse, waardoor de risico-opslag en de rente die je betaalt ook omlaag kunnen gaan. Iedere maand toetsen wij of je hypotheek in een lagere risicoklasse valt en passen wij indien nodig automatisch de rente naar beneden aan.

Op de laatste werkdag van de maand incasseert Orange Credit jouw maandbedrag. Staat er op deze dag niet voldoende saldo op je rekening en hebben wij het maandbedrag niet kunnen incasseren? Maak dan je maandbedrag binnen 7 dagen handmatig over naar IBAN NL93 ABNA 0117 0588 74 t.n.v. Stichting Orange Credit Ontvangsten onder vermelding van het leningnummer en de betreffende maand. Je ontvangt mogelijk nog wel een brief omdat er een achterstand is geregistreerd.

Heb je jouw declaratie ingediend via www.MijnStekOnderDeZon.nl en keuren wij de declaratie goed? Dan betalen wij meestal uit binnen 2 werkdagen.

Let op: Je ziet de uitbetaling niet altijd dezelfde dag op de rekening. Afhankelijk van de bank is het geld binnen maximaal 2 dagen zichtbaar op je rekening.

De geldigheidsduur van het renteaanbod bedraagt 4 maanden. De duur is tegen voorwaarden met 8 maanden te verlengen. Hieraan kunnen kosten verboden zijn: wanneer de rente tussen uitbrengen van het renteaanbod en de uiteindelijke passeerdatum is gestegen, zal er een bereidstellingsprovisie in rekening worden gebracht voor de periode dat het renteaanbod is verlengd.

De looptijd van een overbruggingslening bedraagt standaard 12 maanden wanneer je een bestaande woonboot koopt en 24 maanden als er sprake is van nieuwbouw. Dan moet de overbruggingslening in ieder geval in zijn geheel worden terugbetaald. Wanneer je je woning hebt verkocht en deze overdraagt aan de nieuwe eigenaar, wordt ook de overbruggingslening afgelost. De looptijd is onder voorwaarden te verlengen met 12 maanden bij een bestaande woonboot en 6 maanden bij nieuwbouw.

De doorlooptermijn voor het afsluiten van je hypotheek is onder andere afhankelijk van hoe snel je alle benodigde documentatie aanlevert bij je hypotheekadviseur. Vraag je hypotheekadviseur naar de verwachte doorlooptermijn.

Voordat je een hypotheek afsluit, is het belangrijk om je eerst goed te laten adviseren. Daarom werkt Orange Credit samen met een aantal gespecialiseerde hypotheekadviseurs. Via hen kun je je laten adviseren en eventueel een aanvraag voor een woonboothypotheek  van Orange Credit indienen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks een hypotheek bij ons af te sluiten. Kijk op  Zoek een adviseur / taxateur voor een specialist bij jou in de buurt.

Dat hangt af van de verkoopstatus en de overwaarde op je oude huis en je financiële positie. Wanneer je oude huis nog niet definitief is verkocht (ontbindende voorwaarden zijn nog niet verlopen) is de overwaarde van je oude huis nog onzeker. Je financiële positie is van belang of je in staat bent om de overbruggingslening gedurende de looptijd te betalen. Vraag je hypotheekadviseur om een berekening en voor advies.

Hoeveel je maximaal kan lenen, is onder andere afhankelijk van de waarde van je woonboot en je inkomen. Ook kunnen eventuele andere financiële verplichtingen invloed hebben op hoeveel je kan lenen. Wil je weten wat je kan lenen voor de aankoop van je nieuwe woonboot? Neem dan contact op met jouw hypotheekadviseur.

Het is mogelijk om een deel van je hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als je een bestaande hypotheek hebt die al voor 1 januari 2013 aflossingsvrij was, kun je maximaal 50% van de waarde van je woonboot bij Orange Credit aflossingsvrij financieren. In alle andere gevallen is dat gemaximeerd op 25%. Deze beperkingen zijn er omdat er aan een aflossingsvrije hypotheek ook risico’s zijn verbonden. Je lost immers niets af. Terwijl aan het einde van de looptijd je de openstaande schuld wel moet aflossen. Dat kan je bijvoorbeeld doen met de verkoopopbrengst van jouw woonboot. Maar als deze niet voldoende oplevert, hou je wellicht een restschuld over. Ook kunnen er beperkingen gelden op de hypotheekrenteaftrek voor je aflossingsvrije hypotheek. Laat je daarom altijd goed adviseren door jouw hypotheekadviseur.

Het voorstel dat je hebt ontvangen is een eenmalig gegarandeerd voorstel. Dat betekent dat je bij passeren dus de rente krijgt die in het Renteaanbod staat vermeld. Ongeacht of de rente in de tussentijd is gestegen of gedaald.

Als je je hypotheek wil verhogen, vraag je advies aan jouw hypotheekadviseur. Heb je bij het passeren van de hypotheek bij de notaris jouw hypotheek voor een hoger bedrag laten inschrijven dan waarvoor de hypotheek is afgesloten en blijft de verhoging onder deze verhoogde inschrijving? Dan hoef je mogelijk niet opnieuw naar de notaris.

Er is dan sprake van een ‘onderhandse verhoging’. Via je hypotheekadviseur moet altijd worden getoetst of de verhoging mogelijk is. Een verhoogde inschrijving is geen garantie dat je dit bedrag kan lenen. Als er geen ruimte is binnen de huidige inschrijving, moet je voor het verhogen van de hypotheek alsnog naar de notaris.

De eerste keer dat je voor jouw hypotheek betaalt, schrijven we vaak een ander bedrag van je rekening dan het vaste maandbedrag dat je gaat betalen. Dit komt doordat je deze eerste keer voor 2 periodes tegelijk betaalt:

  • Een bedrag voor de periode vanaf de dag dat je bij de notaris je handtekening zette tot het einde van die maand. Voor deze periode betaal je alleen rente.
  • Een bedrag voor de eerste hele maand dat je jouw hypotheek hebt. Voor deze periode betaal je het hele maandbedrag, zoals je hierna elke maand gaat doen.

In jouw persoonlijke omgeving www.MijnStekOnderDeZon.nl kun je jouw hypotheek raadplegen en bepaalde zaken wijzigen.  

In het overzicht van je bouwdepot in www.MijnStekOnderDeZon.nl zie je jouw uitbetaalde declaraties. Hier staat welk bedrag er is uitbetaald, wat er aan rente is bijgeschreven en wat het resterende saldo in jouw bouwdepot is.

Mogelijk is jouw lening nog niet actief. Zodra je lening actief is, kan je hier jouw declaraties indienen en de saldo van je bouwdepot raadplegen.  

Je betaalt de maandtermijn altijd achteraf. Wij stellen de incasso in voor de laatste werkdag van de maand. Dat betekent dus dat wij het maandbedrag van mei op de laatste werkdag van mei van je rekening afschrijven.

Deze hou je totdat je je oude huis verkocht hebt. Tussen het moment dat je je nieuwe woonboot gekocht hebt en het moment dat je je oude huis verkoopt, heb je dus:

  • De hypotheek op je oude huis
  • De hypotheek op je nieuwe woonboot inclusief een apart tijdelijk leningdeel: de overbruggingslening

Als extra zekerheid voor de overbruggingslening wordt er ook een tweede hypotheek gevestigd op je oude huis totdat je deze verkocht hebt.

Een bouwdepot is een rekening waarmee je de (ver)bouw van je huis kan betalen. Deze rekening is onderdeel van de hypotheek. Het geld dat op de rekening van je bouwdepot staat, is een lening. Je krijgt rente over het geld in je bouwdepot. Deze is gelijk aan de rente die je betaalt voor je hypotheek. Bestaat je hypotheek uit meerdere leningdelen met verschillende rentes? Dan is de rente die je krijgt een gewogen gemiddelde van die rentes. Het geld dat je van de rekening afhaalt, betaal je ook weer een keer aan ons terug. Hoe je dit doet, hangt af van de hypotheek die je kiest.

Voor de overbruggingslening zelf betaal je een overbruggingsrente. Het actuele rentepercentage kun je terugvinden bij onze rentes. Deze rente is variabel en wijzigt iedere 3 maanden. Naast de rente brengen wij ook een eenmalige vergoeding van EUR 500,00 bij jou in rekening. Hou daarnaast ook nog rekening met overige kosten, zoals de kosten voor de notaris of de taxatie van je oude woning.

  • De overbruggingsrente is variabel en wijzigt iedere 3 maanden. Je maandlasten kunnen hierdoor dus ook stijgen.
  • Valt de verkoopopbrengst van je oude huis tegen? Dan kan er een restschuld overblijven. Deze moet je dan op een andere manier zien af te lossen. Neem daarom tijdig contact met ons op, zodat we met jou de mogelijkheden kunnen bespreken.
  • Tot het moment dat je oude huis is verkocht, heb je hoge maandlasten. Dat komt omdat je 3 hypotheken hebt: een hypotheek voor je oude woning, een hypotheek voor je nieuwe woonboot en een overbruggingshypotheek.
  • Duurt de verkoop van je oude huis langer dan gedacht? Dan heb je voor een langere periode dan verwacht hoge maandlasten.
  • Is je oude woning niet verkocht binnen de looptijd van de overbruggingslening? Dan moet je de overbruggingslening toch terugbetalen. We helpen je graag om dit te voorkomen. Maak daarom, voordat je een overbruggingslening afsluit, een goede inschatting van de waarde van je huis en hoelang het zal duren voordat je jouw huis verkoopt. Bijvoorbeeld samen met een makelaar.